Loading...
Privacy en tarieven2022-12-06T14:20:46+00:00

Tarieven

De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan volgende elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon

—-

De kosten van de advocaat worden als volgt berekend

Kantoorkosten (exclusief BTW 21%):

-opening en opstart dossier : forfaitair € 50,00  (incasso € 25)

-dactylo briefwisseling (brief inclusief fax + email)  € 10,00/pagina

-redactie procedurestukken (vb. dagvaarding, verzoekschrift, besluiten, inventaris, akten) : € 11,00/pagina

-aangetekend schrijven : € 15,00 per genormaliseerde brief

Ereloon :

€ 150,00/uur (bespreking, conclusies, adviezen, pleidooien,…)

Incasso : schadebeding, intresten en rechtsplegingsvergoeding

Verplaatsingskosten : € 0,40/km en € 50,00 per uur

—-

De gerechtskosten en de uitgaven (niet onderworpen aan BTW) zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden,  zoals gerechtskosten, rolrecht, akten burgerlijke stand, e.d.

Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld en verrekend in de staat van kosten en ereloon.

De kosten van de gerechtsdeurwaarder, vertalers, notaris, e.d. zijn onderworpen aan BTW en dienen rechtstreeks aan de leverancier te worden betaald. Indien deze worden voorgeschoten door de advocaat moet hier bijkomend 21% BTW op worden aangerekend.

BV ADVOCATENKANTOOR VAN BUSSEL

Advocaat Gaby VAN BUSSEL

Kantoorhoudende te Bredabaan 331, 2930 Brasschaat

BTW BE 0474.584.079

Zichtrekening BE12 4118 0785 4192

Derdenrekening BE78 6300 6513 8286

Privacy

PRIVACYVERKLARING

Informatie en verwerking van persoonsgegevens

 De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

 De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

 De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens[1], gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten[2] en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens[3] die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken[4] voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat onder punt 1.

 De advocaat behoudt daarnaast hetrecht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten.[5]

 De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd.[6] Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

 De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

—–

[1] Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
[2] Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.
[3] Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.
[4] Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
[5] Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[6] Conform artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contact met ons opnemen?

Contact